Sai Mandir

Shivanandam Nivas, Kangra

Durga Mandir

Shivanandam Nivas, Kangra

Glimpses from 2019

Glimpses from 2018

Durga Pooja 2018

Shivanandam Nivas, Kangra

16.Aug.2018

Guru Deeksha @ Malagar Valley

July 2018

11th annual Shrikhand Mahadev Yatra

15. Jun.2018

Guru Deeksha @ Kangra

14.Apr.2018

Guru Deeksha @ Kangra

Feb.2018

Divine Advent Day - 10 Feb 2018 and Maha Shivarathri

Glimpses - 2017 & older

23.Nov.2017

Swami's 92nd Birthday Celebrations

July 2017

10th Shrikhand Mahadev Yatra