| Shree Shivanada Ashtakam |


॥भगवान श्री शिवानन्द अष्टकम् ॥
||Bhagwan Shree Shivanada Ashtakam||

सोहम् शिवोहम् शिवानन्द रुपम् ।
सदाशिव स्वरूपम् शिवानन्द रुपम् ।
शिवानी स्वरुपम् शिवानन्द रुपम् ।
सदगुरु स्वरुपम् शिवानन्द रुपम् ॥१॥

Soham shivoham Shivananda roopam|
Sadashiva swaroopam Shivanada roopam|
Shivani swaroopam Shivanada roopam|
Sadguru swaroopam Shivanada roopam||

दुर्भव तारकम् शिवानन्द रुपम् ।
भवभय हारकम् शिवानन्द रुपम् ।
नित्यं सत्यं शिवानन्द रुपम् ।
सदगुरु स्वरुपम् शिवानन्द रुपम् ॥२॥

Durbhav taarakam Shivanada roopam|
Bhavbhaya haarakam Shivanada roopam|
Nityam satyam Shivanada roopam|
Sadguru swaroopam Shivanada roopam||

शान्तं निराकारं शिवानन्द रुपम् ।
शिवम् सुन्दरम् शिवानन्द रुपम् ।
भक्त प्रतिपालम् शिवानन्द रुपम् ।
सदगुरु स्वरुपम् शिवानन्द रुपम् ॥३॥

Shantam niraakaaram Shivanada roopam|
Shivam sundaram Shivananda roopam|
Bhakt pratipaalam Shivanada roopam|
Sadguru swaroopam Shivanada roopam||

करुणाकारम् शिवानन्द रुपम् ।
प्रेमाकारम् शिवानन्द रुपम् ।
सत्यं दर्शनम् शिवानन्द रुपम् ।
सदगुरु स्वरुपम् शिवानन्द रुपम् ॥४॥

Karunaakaaram Shivanada roopam|
Premaakaaram Shivanada roopam|
Satyam darshanam Shivanada roopam|
Sadguru swaroopam Shivanada roopam||

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ